Základní cíle projektu TOP SERVIS

V rámci deklarované strategie jakosti naší firmy (jejíž základní cíle můžete najít na adrese Strategie jakosti služeb) jsme připravili projekt TOP SERVIS jehož pomocí chceme dosáhnout naprosto ojedinělého certifikovaného vzdělání zaměstnanců naší firmy a na všech úrovních řízení v oblasti účetnictví a auditu. Cílem projektu je i vytvoření 10 pracovních míst, která rovněž v rámci projektu hodláme zařadit do certifikovaného kontinuálního vzdělávání. Výsledkem dvouletého procesu bude špičkový tým, kde jednotliví členové budou vlastnit certifikáty účetních asistentů, bilančních účetních a účetního experta.

Naším vzdělávacím partnerem v projektu TOP SERVIS se stal Institut svazu účetních a.s. Praha. Tento partner byl vybrán zejména pro špičkovou úroveň členů jeho vzdělávacího týmu a zároveň pro široké mezinárodní uznání kvality certifikačního systému vzdělávání účetních a jeho plnou srovnatelnost a kompatibilitu se zahraničními vzdělávacími systémy.

Po skončení projektu se tedy bude moci prezentovat celý tým naší firmy při získávání zakázek naprosto ojedinělou kvalifikací v oboru, což bude značnou konkurenční výhodou nejen v ČR ale také v zahraničí. Vytvoří se tak nezbytný základ pro úspěšnou činnost týmu i v zahraničí.

Náš projekt TOP SERVIS byl předložen ke schválení grantové podpory ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. I zde byl úspěšný a dne 24.3.2006 byla podepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, což značně pomohlo rychlému startu projektu.

Základní teze Velké varianty projektu TOP SERVIS 2

Jsme přesvědčeni a dosavadní vývoj a zkušenosti nám dávají za pravdu, že ve zvyšujícím se konkurenčním prostředí bude růst snaha o úzkou specializaci v jednotlivých oborech podnikání. Z těchto důvodů tedy bude růst i poptávka po úzce specializovaných a garantovaných službách v ekonomické oblasti a bude snaha si je pronajímat. Máme za sebou úspěšný vývoj struktury datového centra, máme rovněž praktické zkušenosti s více jak ročním ostrým provozem. Zájem o tyto služby je takový, že v roce 2007 došlo k vyprodání původně pořízené kapacity, a proto jsme již nakoupili a zprovoznili další terminálový server. Datové centrum, tak jak jej dnes provozujeme zcela odpovídá definici tzv. „Centra sdílených služeb“, v rámci operačního programu „ICT a strategické služby“, který bude vyhlášen pro přihlašování projektů na finanční období 2007 až 2013 s největší pravděpodobností v září 2007. Ve spolupráci s Agenturou Raven a.s. hodláme tento projekt předložit ke schválení finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie ihned po oznámení výzvy k přihlašování projektů

Máme zkušenosti s provozem HW a SW správou datového centra a prošli jsme úspěšně výběrovým řízením v oblasti grantového financování ze strukturálních fondů evropské unie. Vlastníme veškeré odborné certifikáty, auditorský dekret a certifikát bilančního účetního. Jsme členy Komory auditorů ČR a Komory certifikovaných účetních ČR. Dále máme v oblasti našich služeb implementován certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Více informací naleznete na adrese: certifikáty.

Na základě výše popsaných technologických znalostí a naší dosavadní ekonomické kvalifikaci jsme vytvořili projekt TOP SERVIS®, jehož základní teze Vám předkládáme:

 1. Rozběhnutí registrace názvu „TOP SERVIS“ prostřednictví ochranné známky na úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. Tuto registraci již máme v této chvíli úspěšně vyřízenou. V rámci ochranné známky jsme již zaregistrovali způsob poskytování služeb v centru sdílených služeb certifikovaným týmem a na technologii provozu datového centra.
 2. Vybudování velké varianty Centra sdílených služeb na platformě datového centra s využitím výše popsaných technologií, umístěném ve vlastní nemovitosti. Nový server, jehož konfigurace je přiložena, umožní přístup až 240 externích klientů v jednom okamžiku. Nové datové centrum vznikne v Brně v nemovitosti na ulici Vídeňská . V současné době se vyjednává s vlastníkem objektu o jeho nákupu. Tato lokalita umožní i nákup cca 20 parkovacích míst přímo v objektu využití pouze pro naše klienty a nás samotné.
 3. Ekonomika: Tento projekt počítá se zřízením 20 nových pracovních míst na pozicí účetních a účetních asistentů, kteří by při plném náběhu kapacity datového centra spravovali 80 nových klientů, z nichž každý by disponoval průměrně třemi zabezpečenými elektronickými klíči (zabezpečenými vzdálenými přístupy) . Svou strukturou, způsobem poskytovaných služeb a skladbou investičních nákladů je projekt schopen se ucházet o financování ze zdrojů Evropské unie, a to v rámci operačního programu „ICT a strategické služby“, jehož vyhlášení se předpokládá v období 9/2007. Ve spolupráci s Agenturou Raven a.s. hodláme tento projekt přihlásit k financování ihned po jeho vyhlášení. V rámci tohoto operačního programu je pro tzv. jižní region počítáno až ze 60% návratnosti vložených investic formou nenávratné dotace ze strukturálních fondů evropské unie. V případě financování tohoto záměru z úvěru tvoří tedy tyto prostředky při schválení projektu velmi významný zdroj jeho krytí. V přílohách rovněž naleznete ekonomiku celého záměru v podobě strukturovaných investičních nákladů (technologie , nemovitost a vybavení kanceláří.), dále pak výhled obsahuje měsíční náklady a měsíční výnosy. Projekt je rentabilní i v případě postupného splácení celého úvěru i bez koncipování zpětné dotace jako mimořádné splátky úvěru.
 4. Vlastní náplň činnost centra sdílených služeb bude následující: Vybudování základny lidských zdrojů v podobě 20 nových pracovních míst a následné využití jejich potenciálu k poskytování sdílených služeb v rozsahu ekonomických služeb účtárny a ekonomického reportingu klientům, české daňové zprávě a vnějším uživatelům ekonomických informací (statistika, investoři, banky atd.…) a služeb správy hardware software a dat klientů na platformě informačního systému Helios Orange, implementovaných na serverech datového centra, který umožňuje on-line přístup pracovníků klienta prostřednictvím zabezpečených elektronických klíčů. Celý tento komplex služeb bude poskytován dle vypracovaných postupů a na technologiích, které jsou již registrovány pod ochrannou známkou „TOP SERVIS“.
 5. Pro následné franšízingové využití hodláme zpracovat technologický manuál, který bude detailně popisovat námi vyvinutou technologii datového centra a požadavků na jeho zabezpečení v podobě specifické skladby hardware a specifického způsobu instalace software, dále požadavky na kvalifikace správců výpočetní techniky a správců software. Dále bude manuál obsahovat detailní popisy způsobu poskytování nadstavbových služeb spočívajících zejména ve zpracování účetnictví a mezd a v případě zájmu klienta i outsourcingu celé jeho podnikové účtárny, organizovaných na platformě on-line zpracování a sdílení dat klientů v rámci našeho datového centra. Tento technologický manuál bude zároveň sloužit jako podklad pro kontroling v námi provozovaných datových centech a zároveň bude tvořit základ franšízingového šíření těchto technologií pro další zájemce po ochrannou známkou Top servis®.
 6. Sociální rozměr projektu: Vzhledem k faktu, že technologie umožňují práci z domu, bude projekt obsahovat i možnost zaměstnat potřebné procento zdravotně postižených pracovníků a tím dostane žádaný sociální akcent, což značně zvyšuje jeho šance pro přidělení grantu a rovněž může přinášet nezanedbatelné daňové výhody. Zároveň v sobě obsahuje i značnou stabilizaci pracovních sil. Většina obslužného personálu je ženského pohlaví a technologie práce z domu do značné míry řeší stabilizaci v době mateřských dovolených a z pohledu pracovníka i po celou dobu jeho mateřské dovolené poměrně úzký kontakt s profesí, které se velmi překotně vyvíjíejí a při ztrátě kontaktu pracovníka s oborem by nutně znamenala jeho velmi obtížný návrat po splnění mateřských povinností.
 7. Na nově vzniklé pracovní příležitosti bude možné následně navázat vzdělávací projekty, podporované ze zdrojů Evropské unie minimálně v oblasti certifikace účetních a intenzívní výuky jazyků. Efekty z těchto přidružených projektů nebyly v rámci ekonomiky základního projektu TOP SERVIS z opatrnosti vůbec uvažovány. (ve vyhlášených směrech financování ze strukturálních fondů pro roky 2007 až 2113 vhodný program existuje).
 8. Naši žádost o financování projektu z fondů Evropské Unie, kterou hodláme podat ve spolupráci s agenturou Raven a.s. v září 2007 hodláme ve stejném období podpořit regionální televizní kampaní, která má být cíleně zaměřena na střední klientelu. Máme předběžný souhlas s faktem, že mediálním partnerem projektu TOP SERVIS se stane společnost Fatem TV, a.s., které v sobě sdružuje regionální televize. (televizní klip již máme vyroben a v současné době jednáme o smlouvách na vysílací časy v období 9 až 12/2007).
 9. Naše firma jako zakladatel projektu a jeho budoucí gestor projde v letošním roce restrukturalizací. Zamýšlenou restrukturalizaci bychom rádi provedli dle následujícího scénáře. 
  Nákup zamýšlené nemovitosti bychom již rádi provedli do nově založené akciové společnosti s názvem SM-DATA®, a.s. Dále bychom vybudovali datové centrum v této společnosti. 
  Po skončení projektu TOP SERVIS2 ve fyzické osobě Ing. Karel Smetena, SM-DATA® v období 3/2008 bychom ocenili podnik této fyzické osoby a formou navýšení základního kapitálu a emisního ážia ve společnosti SM-DATA®, a.s bychom tento podnik fyzické osoby vložili do akciové společnosti. 
  Dále by pak v podnikání pokračovala pouze akciová společnost, která by v sobě sloučila veškeré předchozí zkušenosti a ochranné známky fyzické osoby Ing. Karel Smetana, SM-DATA®.
 10. Záměrem je nabídnout tuto službu v hlavních centrech podnikání tedy v Brně a následně v Praze.
 11. Naším střednědobým cílem je po odzkoušení datových center v Brně a Praze tyto centra dále rozšiřovat do dalších center podnikání v ČR ale i zahraničí a to formou nalezení vhodných partnerů v daných lokalitách a rozšiřování tohoto velmi specifického způsobu poskytování datových služeb koncovým zákazníkům formou franšízingu.

Pro naše projekty potřebujeme vzdělávacího partnera, který bude mít zájem na rozvoji datového centra a na jeho propagaci, bude nám v rámci projektů zajišťovat certifikaci účetních a zároveň může přímo svým členům nabídnout velmi zajímavý start jejich kariéry nebo cíl jejich celoživotního snažení. Jsme předběžně dohodnuti (a to na nejvyšší úrovni), že takovým partnerem se stane Institut svazu účetních a.s. který je již nyní naším vzdělávacím partnerem v projektu  SERVIS 2.

Naším partnerem v procesu sestavení vhodných projektů a na ně navazujících žádostí pro financování z fondů EU se stala společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s.. Brno, (www.grantika.cz), která je velmi úspěšným specialistou v oblasti získávání dotací (úspěšné žádosti pod jejich vedení za poslední dva roky překročily sumu 2,5 miliardy Kč)

Naším mediálním partnerem se v projektu stane společnost Fatem TV a.s. U této společnosti budeme rovněž v období 9 až 12/2007 provádět televizní kampaň na podporu projektu.

Další přípravná jednání o možné podpoře projektu se rozbíhají a to zejména s následujícími institucemi: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU a Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Vzhledem k tomu, že malou variantu projektu v podobě vlastního datového centra již úspěšně realizujeme, věnujeme již nyní značné vlastní prostředky do cílené prezentace záměru. Máme odkazy na naše webové stránky u všech významných providerů internetu v ČR, dále máme odkazy na webových stránkách našich partnerů Institutu svazu účetních a.s. Praha a Evropský sociální fond. Poslední akcí tohoto typu byla celostránková prezentace v víkendové ekonomické příloze Mladé fronty společně se společností Trade Wind s.r.o.

Pokud Vás naše vize oslovila, jsme připraveni Vás u nás přivítat a přímo v reálu Vám prezentovat výsledky naší dosavadní práce.

Těšíme se na naše setkání a případnou budoucí spolupráci!