Daňové poradenství

Budeme vašimi průvodci na cestě úskalími daňového systému.

V rámci činnosti daňového poradenství napomáháme klientovi splnit řádně všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice dostát.

Vycházíme při tom z faktu, že daně v jakékoliv podobě jsou realita, kterou musí každý daňový subjekt respektovat. Současný daňový systém je v České republice pro laika natolik nepřehledný, že pro to, aby poplatník zbytečně nezvyšoval svou daňovou zátěž nad mez, která je zákonem stanovena, je v mnoha případech efektivní vyhledat průvodce houštinou daňových a navazujících právních předpisů.

Jako Vaši průvodci jsme na společné cestě přes daňová úskalí připraveni použít zejména následující nástroje:

Konzultace při přípravě obchodních smluv

Praxe každodenně ukazuje, že řada z nás považuje daňového poradce (podobně jako právníka či lékaře) za osobu, která zázračně vyřeší nastalý problém, protože „ví, jak na to“. Často tomu tak opravdu může být. Avšak jako prozíravější se jeví možnost mnoha možným problémům předcházet tím, že klientem oslovený daňový poradce posoudí připravovanou obchodní smlouvu a seznámí klienta s jejími možnými daňovými dopady.

Sestavení daňových modelů pro variantní rozhodování při přípravě obchodních případů

Pokud je daňový poradce osloven klientem včas, než-li v době finalizace kontraktu, přípravou smlouvy je možné využít jeho specializaci pro vytvoření formalizovaného (nejčastěji matematického) modelu, který na základě zadaných parametrů demonstruje různou míru daňového zatížení ve vazbě na variantní způsoby dodávek, financování či právních konstrukcí, a to také při zvážení jejich dopadů do účetnictví daňového subjektu.

Sestavení daňových přiznání

Sestavujeme pro klienty všechny druhy daňových přiznání k daním, kterým budou při své činnosti podléhat.

Typicky seřazeno podle četnosti tedy sestavujeme přiznání k:

  • Dani z přidané hodnoty
  • Dani z příjmů fyzických i právnických osob
  • Dani silniční
  • Dani z nemovitostí
  • Dani z převodu nemovitostí
  • Dani darovací
  • Spotřební dani

Pokud se klient rozhodne podat daňové přiznání bez zastoupení daňovým poradcem, připravíme pro něj souhrnný podklad, na jehož základě tak může učinit.

Zastupování klienta v daňovém řízení

V daňovém řízení mnoho daňových subjektů nedosahuje uspokojivých výsledků, když se dopouští procedurálních chyb, které mnohdy mohou ovlivnit výsledek daňového řízení v jeho neprospěch. Proto je podle našeho soudu jedním z hlavních úkolů daňových poradců maximální ochrana zákonných práv daňových subjektů v daňovém řízení.

Nejčastěji působíme v zastoupení klientů při provádění daňové kontroly ze strany správce daně a při formulaci a podávání řádných opravných prostředků, kterými se napadá výsledek vyměřovacího řízení (typicky dodatečné platební výměry).

Daňový poradce však může napomoci také v případech placení daní (žádosti o posečkání daně nebo povolení splátek, žádosti o prominutí příslušenství daně – daňového penále apod.).

Ověření základu daně

V případě, že klient projeví zájem o prověrku správnosti stanovení základu některé daně daňovým poradcem, jsme připraveni takovou prověrku provést a poskytnout klientovi zevrubnou informaci ve formě shrnující zprávy.

Kontrola dokladů společnosti a údajů v nich obsažených

Společník veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným může pověřit daňového poradce kontrolou dokladů společnosti a údajů v nich obsažených. Tento institut zavedl v ustanovení §81, odst.5 a §122, odst.2 zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník poprvé pro rok 2001, a přesto si již řada společníků této pozitivní změny povšimla a začala ji hojně využívat.

Jsme připraveni na požádání společníka veřejné obchodní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným jeho jménem provést kontrolu jakýchkoliv dokladů společnosti a údajů v nich obsažených s tím, že jsme specialisty na oblast analýzy ekonomických, finančních, účetních a daňových dat. Jak vyplývá z profesního profilu, prokázali jsme již v minulosti schopnost zpracovat nezávislou hodnotící zprávu z dostupných dokladů při spolupráci i bez spolupráce kontrolovaného subjektu.

smdata.cz » Naše služby » Daňové poradenství