Podniková ekonomika a finance

Finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace na klíč.

Finanční analýzy

Finanční analýzy

Zpracování podnikatelských záměrů

Na vaše přání zpracujeme projekty podnikatelských záměrů, zejména jejich ekonomické části a to včetně navržení optimálního způsobu financování.

Kalkulace návratnosti vložených investic

Spočítáme vám návratnost investic ve variantních řešeních. Například v porovnání výhodnosti řešit určitou investici buď půjčkou nebo leasingem.

Projednání s investory

Vaše záměry projednáme s bankovními institucemi nebo soukromými investory. Pokud to bude vaším přáním budeme v těchto otázkách jednat za vás v plné moci nebo budeme působit v roli poradců.

Analýzy nákladů

Úspěšnost firem v dnešní době rostoucí konkurence a tlaku na snižování cen je mnohdy schována v jejich schopnostech uřídit své náklady a zvolit jejich optimální strukturu a utlumit nehospodárné výdaje vzhledem k předmětu činnosti.

Pokud si myslíte, že máte v této oblasti rezervy pomůžeme vám je nalézt, pojmenovat, řídit a eliminovat.

Optimalizace kontraktů

U objemově významných smluv vám rádi pomůžeme nalézt jejich optimální průběh.

 • Nalézt odpovídající právní rámec a čistotu ve vztahu k podkladové legislativě (výběr správného typu smlouvy vzhledem k povaze transakce).
 • U dlouhodobějších kontraktů jejich správné načasování a průběh tak, aby byly co možná nejvíce eliminovány negativní daňové dopady.

Organizace modelů vnitropodnikového účetnictví

Rádi pro vás navrhneme metodiku vnitropodnikového účetnictví tak, aby vám byly rychle dostupné informace pro vaše manažerské rozhodování.

Informační systémy a jejich zavádění

Úspěch dle našeho názoru spočívá ve včasných a správných informacích, jejich průběžnosti a snadného přístupu k nim.

Klíč k tomuto úspěchu je dle našeho názoru zakotven zejména v kvalitě a třídění informací vzhledem k potřebám

V této souvislosti vám rádi pomůžeme s následujícími úkony při tvorbě představy o toku informací:

 • koncipování uceleného souboru požadavků na informační systém (třídění informací, tvar výstupů, optimální účetní rozvrh, správa dokumentů),
 • stanovení kritérií pro výběr vhodného informačního systému vzhledem k vaším požadavkům.
hide

Oceňování podniků

Oceňování podniků

V rámci těchto aktivit nabízíme služby soudního znalce podle zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Poskytujeme znalecké služby v základním oboru ekonomika v následujících odvětvích a specializacích:

 • Odvětví ceny a odhady – specializace oceňování podniků a oceňování podílů v obchodních společnostech.
 • Znalecké posudky v odvětví účetní evidence.
 • Znalecké posudky v odvětví ekonomická odvětví různá – specializace daně.

Znalecké posudky v oblasti oceňování podniků a obchodních podílů jsou v řadě případů nezbytné pro účely stanovené obchodním zákoníkem, např. při přeměnách společností, při převodech obchodních podílů apod. Koordinace zpracování projektu s činností znalce urychluje proces přípravy a realizace těchto operací.

Často se vyskytují také situace, kdy je vhodné znát výši ocenění podniku nebo jeho části již ve fázi přípravy významných kapitálových operací, např. přistoupení nového společníka, ukončení účasti společníka, ocenění vypořádacích podílů apod.

Znalecké posudky v oblasti účetnictví a daní pomáhají nalézt řešení zejména složitějších a sporných otázek u významných obchodních operací.

hide

akvizice

akvizice

Provádíme účetní prověrky společností pro nového investora do těchto firem. Výstupem z těchto činností je zpráva pro investora, která obsahuje rizika a slabá místa a rovněž obsahuje doporučení pro ošetření nalezených rizik do případné smlouvy o nákupu obchodních podílů.

hide

Podnikové kombinace na klíč

Podnikové kombinace na klíč

Nabízíme operativní poradu a konzultace při složitějších obchodních případech už ve stadiu jejich vzniku, včetně navržení optimálního právního rámce celé transakce. V případě vašeho zájmu rádi pomůžeme navrhnout a zrealizovat podnikové fúze a akvizice. I v případě rozsáhlejšího projektu jsme schopni s pomocí našich stálých subdodavatelů z oblasti právních a daňových služeb zajistit dodávku na klíč, která má vzhledem k termínům a účetním, daňovým a právním rizikům zejména při podnikových fúzích mimořádný význam.

Jsme schopni vám navrhnout optimální průběh podnikových fúzí počínaje přeměnou přes vložení fyzické osoby do základního kapitálu osoby právnické až po sloučení a rozdělení. Optimalizací těchto kroků naše nabídka pro vás v této oblasti pouze začíná. Dále jsme schopni vám navrhnout přesný datový scénář jednotlivých kroků. Následně sestavíme tým odborníků, který zahrnuje účetního, auditora, daňového poradce právníka a notáře a uzavřeme s vámi mandátní smlouvu na zajištění zakázky na klíč s plnou odpovědností za splnění zákonných termínů a úkonů v průběhu fúze tak, aby došlo k bezproblémovému zápisu výsledku fúze do obchodního rejstříku. V době, kdy jsme se rozhodli tuto nabídku zveřejnit, již máme za sebou řadu úspěšných zakázek tohoto typu, ze kterých namátkou vybíráme:

 • C&K a.s. – přeměna společnosti s ručením omezeným a akciovou společnost
 • MIRROR CZ, spol. s r.o. – ocenění podniku fyzické osoby a jeho vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
 • Michal Richtr, s.r.o. – ocenění podniku fyzické osoby a jeho vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
 • Technopark CZ, s.r.o. – přeměna veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným (zakázka probíhá)
 • Josef Skopálek – Konform – ocenění podniku fyzické osoby a následný vklad do s.r.o.
 • Defin a.s. – přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
 • Nekap-Nešutová s.r.o. – vymezení části podniku, jeho ocenění a následné uskutečnění prodeje takto vymezené části podniku do společnosti NEKAP-NEŠUTOVÁ VELKOOBCHOD, a.s.
 • Ing. Petr Chocholáč-HORTIS – ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu společnosti Hortiscentrum s.r.o.
 • Jaroslav Sedláček – SEDOS ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti
 • ZEČI, spol. s r.o. – provedení příprav, projektu a následného zajištění procesu rozdělení „odštěpením“ této společnosti
 • Igor Láník – Techservis Boskovice ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti
 • Jarmila Iqbalová – IMJA Int., s.r.o. ocenění podniku fyzické osoby a jeho následné vložení do základního kapitálu společnosti IMJA Int., s.r.o.
 • Korekt Alfa, spol. s r.o. – tržní ocenění firmy
 • Ing. Václav Princ – Mineta – Václav Princ s.r.o. ocenění podniku fyzické osoby a následný vklad do Václav Princ s.r.o.
 • REALMA s.r.o – poradenství při nákupu části podniku z konkurzní podstaty
 • Zd Unčovice: Převzetí jmění na AGS a.s. do ZD Unčovice, změna právní formy ZD Horka nad Moravou z družstva na společnost s ručením mezeným a následné převzetí jmění výsledné společnosti ZD Horka nad Moravou s.r.o. do ZD Unčovice.
 • Gienger s.r.o. : Zvýšení základního kapitálu majoriním společníkem WGAH GmbH Markt Schwaben se současným zápočtem jeho 100%majetkových účastí v dcerách Geinger Bohemia sro a Gienger Centron sro.
 • Josef Hlaváček – založení a.s. nepeněžitým vkladem – majetkovými hodnotami.
 • Zemědělské družstvo Unčovice : fúze družstva a a.s. společnosti, se změnou právní formy z družstva na s.r.o.
 • Miroslav Studený : Ocenění a vklad podniku fyzické osoby do společnosti s ručením omezeným
 • ADELL TRADING, a.s. : fúze odštěpení sloučením
 • PRO-BIO obchodní společnost s.r.o. : odštěpení se vznikem nové společnosti
 • WGAH GmbH : převod společnosti
hide

O transakčním poradenství v SM-DATA

smdata.cz » Naše služby » Podniková ekonomika a finance