V rámci deklarované strategie jakosti naší firmy (jejíž základní cíle můžete najít na adrese Strategie jakosti služeb) jsme připravili projekt TOP SERVIS, jehož pomocí chceme dosáhnout naprosto ojedinělého certifikovaného vzdělání zaměstnanců naší firmy a na všech úrovních řízení v oblasti účetnictví a auditu. Cílem projektu je i vytvoření 10 pracovních míst, která rovněž v rámci projektu hodláme zařadit do certifikovaného kontinuálního vzdělávání. Výsledkem dvouletého procesu bude špičkový tým, kde jednotliví členové budou vlastnit certifikáty účetních asistentů, bilančních účetních a účetního experta.

Naším vzdělávacím partnerem v projektu TOP SERVIS se stal Institut svazu účetních a.s. Praha. Tento partner byl vybrán zejména pro špičkovou úroveň členů jeho vzdělávacího týmu a zároveň pro široké mezinárodní uznání kvality certifikačního systému vzdělávání účetních a jeho plnou srovnatelnost a kompatibilitu se zahraničními vzdělávacími systémy.

Po skončení projektu se tedy bude moci prezentovat celý tým naší firmy při získávání zakázek naprosto ojedinělou kvalifikací v oboru, což bude značnou konkurenční výhodou nejen v ČR, ale také v zahraničí. Vytvoří se tak nezbytný základ pro úspěšnou činnost týmu i v zahraničí.

Dále uvádíme příklady mezinárodního uznání certifikátů:

  • V roce 1999 uznala Evropská asociace manažerských účetních (European Management Accountants Association – EMAA) úroveň certifikátu bilanční účetní jako srovnatelnou s titulem „Bilanzbuchhalter“ v členských zemích EMAA (Rakousko, SRN, Švýcarsko). Tato deklarace je přílohou zmíněného certifikátu.
  • V červenci 2001 provedla Komora francouzských účetních expertů (Ordre des Experts-Comptables - OEC) analýzu systému certifikace účetních v ČR a jeho srovnání s požadavky 8. Direktivy Rady EU, doporučeními IFAC (IEG 2, 9 a 11 a Studie č.1) a Doporučením UNCTAD (Hlavní požadavky na národní kvalifikaci účetní profese - UNCTAD/ITE/EDS/9 Spojené národy, 1999). Atest vydaný OEC potvrzuje shodu systému se zmíněnými referenčními materiály ve všech podstatných rysech.
  • Svaz účetních nadále úzce spolupracuje s ACCA, která ovlivňuje rozvoj účetnictví v celosvětovém měřítku a v současné době má přes 90 000 členů, kteří působí v mnoha zemích. ACCA je garantem úrovně systému certifikace účetních v ČR a napomáhá jeho dalšímu rozvoji. V říjnu 2001 byla podepsána Společná deklarace o spolupráci a uznávání zkoušek mezi ACCA a Svazem účetních. V případě vstupu do systému ACCA je držitelům certifikátů Svazu účetních uznána řada zkoušek.

Náš projekt TOP SERVIS byl předložen ke schválení grantové podpory ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. I zde byl úspěšný a dne 24.3.2006 byla podepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, což značně pomůže rychlému startu projektu. Dalším realizačním partnerem v projektu TOP SERVIS je společnost Trade Wind s.r.o. Dalšími dodavateli, kteří se podílejí na subdodávkách spojených s projektem TOP SERVIS jsou: A.D.P. net, s.r.o. a firma Vladimír Pavlíček.

V průběhu procesu předkládání a schvalování projektu TOP SERVIS ke grantové podpoře jsme si uvědomili a zároveň ověřili, že budeme schopni do budoucna pomoci i našim klientů s přípravou realizací jejich projektů pro financování ze strukturálních fondů EU. Budeme proto potěšeni, když se na naši firmu obrátíte v těchto záležitostech.

Rovněž velmi uvítáme, pokud nás osloví zájemci o práci v týmu s chutí se permanentně vzdělávat a se schopností tvrdě pracovat dle kritérii, které naleznete v záložce Kariéra. Díky projektu TOP SERVIS budeme rychleji růst a budeme potřebovat kvalitní spolupracovníky.